Privacy -en cookieverklaring Kinderopvang Thuis

Privacy -en cookieverklaring Kinderopvang Thuis

We vinden jouw privacy én die van je kind(eren) erg belangrijk. We zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die je met ons deelt zorgvuldig worden behandeld, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe we dat doen.

Kinderopvang Thuis B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Zij worden hierin vertegenwoordigd door Xpect Kinderopvang, gevestigd aan Ringbaan-Oost 240, 5018 HC Tilburg. Heb je hier vragen over, dan helpen we je graag! Je kunt ons bereiken via mijngegevens@xpectkinderopvang.nl.

 

Gegevens die wij verwerken

Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door een formulier in te vullen op onze website.

Overal waar we in zijn algemeenheid spreken over ‘je/jouw persoonsgegevens’ bedoelen we jouw persoonsgegevens als (geïnteresseerde) ouder/verzorger en/of die van je kind(eren). 

Hieronder geven we aan welke gegevens we verwerken.

 

Intakeformulier aanmelden gastouderopvang

De volgende gegevens worden verwerkt zodra een ouder het intakeformulier voor het aanmelden voor gastouderopvang invult. Deze gegevens worden vastgelegd ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst voor het opvangen van de kinderen van betreffende ouder(s) bij één van onze gastouders.

Ouder(s)/verzorger(s):

 • Voorletters
 • Roepnaam
 • Achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Wijk
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • BSN
 • Geboortedatum

Kind(eren):

 • Geslacht
 • Roepnaam
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • BSN
 • School/opvang

Wij bewaren deze gegevens niet langer dan noodzakelijk om onze werkzaamheden uit te kunnen voeren en aan de wet te voldoen. Wij houden hierbij rekening met de wettelijke bewaartermijnen van de Belastingdienst en aanbevolen bewaartermijnen door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

 

Intakeformulier aanmelden gastouder

De volgende gegevens worden verwerkt zodra je je aanmeldt als gastouder via ons intakeformulier.

 • Gegevens gastouder
 • Achternaam
 • Roepnaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Wijk
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • LRKP nummer (indien aanwezig)
 • Opleiding en opleidingsniveau
 • Kinder-EHBO diploma in bezit ja/nee

 

Overeenkomst

Zodra een kind bij een van onze gastouders is aangemeld en ouders ook daadwerkelijk kiezen voor plaatsing van hun kind, verwerken wij nog extra gegevens naast de informatie die door de ouder(s) is opgegeven op het aanmeldformulier. Het gaat hier om (minimaal) de volgende gegevens (mits niet ingevuld op het intakeformulier):

 • Burgerservicenummer van kinderen
 • Bankrekeningnummer ouders
 • Geboortedatum van kinderen

Bij plaatsing van een kind worden bovenstaande gegevens en de gegevens van het intakeformulier verstrekt aan derden (de gastouders).

 

Opvang

Gedurende de plaatsing van het kind houden wij/de gastouders een papieren dossier bij, wat onder meer de volgende documenten bevat:

 • Kindgegevensformulier (ingevuld door ouders)
 • Toestemmingsverklaringen (ingevuld door ouders)
 • Medische gegevens (indien noodzakelijk)

Bij een bezoek aan onze website verwerken wij de volgende gegevens van alle bezoekers:

 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Wil je niet dat deze analytische gegevens worden verzameld, maak dan gebruik van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

 

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken alleen persoonsgegevens om onze taken uit te kunnen oefenen. Onderstaand volgen de hoofdzakelijke doelen waarvoor wij persoonsgegevens verwerken. Achter ieder doel staat welke wettelijke verwerkingsgrondslag van toepassing is uit de AVG.

 • Om uitvoering te geven aan de plaatsingsovereenkomst (noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst).
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst).
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten (gerechtvaardigd belang).
 • Om ervoor te zorgen dat je relevante informatie krijgt over de (mogelijk toekomstige) kinderopvang van je kind(eren) (noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst).
 • Om ervoor te zorgen dat de administratieve verwerking van de kinderopvang van je kind(eren) goed georganiseerd is (noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst).
 • Het afhandelen van jouw aanmelding en/of betaling (noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst).
 • Het verzenden van een nieuwsbrief (gerechtvaardigd belang en/of toestemming).
 • Wij analyseren jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren (gerechtvaardigd belang).
 • Wij gebruiken beeldmateriaal voor zowel in- als externe doeleinden. Denk aan scholingsdoeleinden (gerechtvaardigd belang) maar ook promotiemateriaal of website (toestemming). Als we beeldmateriaal van jouw kind willen gebruiken waar geen gerechtvaardigd belang voor is (bijvoorbeeld in geval van promotie), doen we dit alleen met jouw toestemming (toestemming).
 • Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de Belastingdienst (noodzakelijk voor een wettelijke plicht).

 

Toestemming

Wij vragen expliciete toestemming aan ouders die (toekomstig) klant bij ons zijn voor:

 • Het verwerken van bijzondere persoonsgegevens van hun kind(eren).
 • Het gebruik van beeldmateriaal van hun kind(eren) ten behoeve van specifieke vormen van in- of externe communicatie.
 • Het bewaren en analyseren van persoonsgegevens om meer inzicht te krijgen in relevante marktinformatie waarmee we onze dienstverlening kunnen verbeteren.

We geven daarbij een toelichting op het doel en het gebruik van deze persoonsgegevens. Tevens worden de ouders gewezen op de mogelijkheid om te allen tijde de toestemming voor de verwerking in te trekken.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij bieden een vertrouwde en veilige omgeving voor je kind en vinden het belangrijk dat de ontwikkeling gestimuleerd wordt. Hier is regelmatig overleg over. Wij delen persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze taken en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Belastingdienst, GGD, Bureau Jeugdzorg, de gemeente, scholen, etc.

Persoonsgegevens kunnen zonder toestemming worden verstrekt aan derden voor zover hiervoor:

 • een wettelijke grondslag aanwezig is (bijvoorbeeld in het kader van Toeslag kinderopvang);
 • indien dat gelet op het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld is toegestaan en de betrokkene redelijkerwijs kan weten dat verstrekking plaats kan vinden;
 • op grond van een dringende en gewichtige reden, voor zover de persoonlijke levenssfeer van de geregistreerde(n) daardoor niet onevenredig geschaad wordt.

Ook in enkele andere gevallen verstrekken wij jouw persoonsgegevens aan derden, maar dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming hiervoor.

 

Leveranciers 

De leveranciers waarmee wij samenwerken vinden jouw privacy ook belangrijk. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de websitebouwer, een fotograaf die foto’s maakt op de locatie en de leverancier van ons kindplanningsysteem.

Google Analytics 

We hebben ook een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google. Wij maken gebruik van Google Analytics om jouw gedrag op de website te analyseren om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. De gegevens die we in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld. Het zogeheten ‘delen van gegevens’ met Google staat uit. Tot slot gebruiken wij de Analytics-cookies niet in combinatie met andere diensten van Google. Wil je niet dat deze analytische gegevens worden verzameld, maak dan gebruik van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Voor administratieve (persoons)gegevens geldt bijvoorbeeld over het algemeen een bewaartermijn van zeven jaar. Heb je hier vragen over, dan kun je contact met ons opnemen via mijngegevens@xpectkinderopvang.nl.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens en die van je kind(eren) serieus. We nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De (persoons)gegevens die je invult en met ons deelt via onze website, worden versleuteld en zijn niet toegankelijk voor onbevoegden. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via mijngegevens@xpectkinderopvang.nl.

 

Jouw rechten onder de AVG 

Je hebt verschillende rechten onder de AVG: 

 • Het recht om in te zien welke persoonsgegevens wij van jou of je kind verwerken.
 • Het recht persoonsgegevens die incorrect zijn en door ons verwerkt worden, te laten corrigeren.
 • Het recht om bepaalde persoonsgegevens te laten verwijderen in specifieke gevallen, zoals bijvoorbeeld als de verwerking gebaseerd is op toestemming of als de verwerking onrechtmatig is.
 • Het recht op beperking van verwerkingen. Bijvoorbeeld als de juistheid van de verwerking betwist wordt.
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking die gebaseerd is op een gerechtvaardigd belang. De verwerkingen die gebaseerd zijn op een gerechtvaardigd belang, zijn opgenomen in deze privacyverklaring onder het kopje ‘Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken’.
 • Het recht om toestemming in te trekken als de verwerking gebaseerd is op toestemming.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mijngegevens@xpectkinderopvang.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Let op: een wijziging in je NAW-gegevens dien je door te geven aan je gastouder.

Wij willen je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ons) tussen zit.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Dit doen we om je beter te kunnen helpen in je zoektocht naar kinderopvang en de website te verbeteren.

We gebruiken verschillende soorten cookies.

Ten eerste de noodzakelijke cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Hier vallen ook de cookies onder die geanonimiseerd gegevens verzamelen over het gebruik van onze website en ons helpen de site te verbeteren. Wil je niet dat deze analytische gegevens worden verzameld, maak dan gebruik van de Google Analytics Opt-out Browser Add-onVoorkeur-cookies helpen jouw voorkeursinstellingen (zoals voorkeurstaal, of cookievoorkeuren) te onthouden. En statistiek-cookies verzamelen ook geanonimiseerd gegevens over onze website. Dit is nooit privacy-gevoelig. Tot slot plaatsen we marketing-cookies, die jouw surfgedrag bijhouden. Ook cookies uit embedded content afkomstig van social media sites als bijvoorbeeld YouTube, Facebook en LinkedIn vallen onder deze categorie. Middels marketing-cookies kunnen wij je ook advertenties laten zien die op jou van toepassing zijn (remarketing), bijvoorbeeld op social media. Wil je onze locaties zien op een Google Maps kaart of een 360 graden tour van onze locaties zien? Ook dan moet je de marketing-cookies accepteren. Middels de tool Hotjar analyseren wij (anoniem) het gebruik van onze website zodat we de site kunnen verbeteren. Houd er rekening mee dat de website-ervaring mogelijk niet optimaal is, als je niet alle cookies accepteert.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je ook afmelden voor cookies van alle websites door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat (ChromeInternet ExplorerFirefox en Safari). Daarnaast kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Als je deze cookies in je browser uitzet, kun je niet meer van alle functionaliteiten van onze website gebruik maken en embedded content kan niet meer getoond worden. Het kan daardoor gebeuren dat de beleving van de site tegenvalt.

Hieronder vind je een overzicht van alle cookies die op onze website worden gebruikt. De website werkt optimaal wanneer alle vakjes zijn aangevinkt. Je kunt je voorkeuren altijd nog wijzigen.

Uw toestemming geldt voor de volgende gebieden: www.kinderopvangthuis.nl

Uw huidige stand: Alle cookies toestaan (Noodzakelijk, Voorkeuren, Statistieken, Marketing).

 

Cookieverklaring laatst bijgewerkt op 14-4-2019:

Noodzakelijk (5)

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Naam Aanbieder Doel Verval termijn Type
_ga kinderopvangthuis.nl Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 2 jaar HTTP Cookie
_gat kinderopvangthuis.nl Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen 1 dag HTTP Cookie
_gid kinderopvangthuis.nl Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 1 dag HTTP Cookie
CookieConsent kinderopvangthuis.nl Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein 1 jaar HTTP Cookie
has_js kinderopvangthuis.nl Registreert of de gebruiker JavaScript in de browser heeft geactiveerd of niet. Session HTTP Cookie

Marketing (5)

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

Naam Aanbieder Doel Verval termijn Type
_fbp kinderopvangthuis.nl Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders. 3 maanden HTTP Cookie
_gcl_au kinderopvangthuis.nl Gebruikt door Google AdSense om te experimenteren met de efficiëntie van advertenties op websites die hun services gebruiken. 3 maanden HTTP Cookie
AA003 atdmt.com Verzamelt informatie over bezoekersgedrag op meerdere websites. Deze informatie wordt gebruikt om de relevantie van advertenties op de website te optimaliseren. 3 maanden HTTP Cookie
ATN atdmt.com Richt advertenties op basis van gedragsprofilering en geografische locatie. 2 jaar HTTP Cookie
fr facebook.com Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders. 3 maanden HTTP Cookie

 

Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid

 

Het is niet ondenkbaar dat ons privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden je daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we ervoor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.  [Versie – 6 februari 2023]